ŽUPA SVETOG JURJA MUČENIKA I SRCA MARIJINA

ŽUPA KANIŠKA IVA

ŽUPA SVETOG JURJA MUČENIKA I SRCA MARIJINA

Garešnički dekanat

Kaniška Iva je mjesto kod Garešnice, danas sjedište istoimene župe. Na području ove župe, spominje se prije Turaka 1334. godine župa u Bršljanici, a 1501. godine u Popedu i Podgorju. Nakon Turaka je obnovljena župa u Kaniškoj Ivi, stvarno 1814. godine, a pravno još 1789. godine. Do toga vremena, Kaniška je Iva bila pod župom Tomašica od 1710. do 1748. godine, a pod Garešnicom od 1748. do 1814. godine. Otkako je samostalna, sastavnim je dijelom Čazmanskoga arhidakonata i Garešničkoga dekanata. Do 2009. župa je pripadala u zagrebačku nadbiskupiju. Papa Benedikt XVI. svojom bulom De maiore spirituali bono, od 5. prosinca 2009., uspostavio je Bjelovarsko-križevačku biskupiju (Dioecesis Bellovariensis-Crisiensis), u koju spadaju dekanati: Čazmanski i Garešnički iz Čazmanskog arhiđakonata te svih pet dekanata iz Kalničkoga, odnosno Bjelovarsko-kalničkog arhiđakona­ta (Bjelovarski, Cirkvenski, Križevački, Vrbovečki i Zelinski). Tako je i župa Kaniška Iva postala dio nove Bjelovarsko-križevačke biskupije.

Župa se prostire između susjednih župa Gaj, Međurić, Kutinska Slatina i Garešnica, a obuhvaća naselja: Kaniška Iva, Mala Bršljanica, Malo Vukovje, Rogoza, Velika Bršljanica i Veliko Vukovje. Prema popisu iz 2011.godine tu živi danas 1.362 stanovnika, od kojih su oko 800 katolici, a ostali stanovnici su pravoslavci. Najveće je naselje Kaniška Iva i tu žive samo katolici. U ostalim naseljima župe žive miješano katolici i pravoslavci . U vremenu nakon Domovinskoga rata na područje župe naselilo se nešto prognanih Hrvata iz Bosne.

Do 2009. godine župi Kaniška Iva pripadala su naselja Brinjani i Stupovača. Odredbom nadbiskupa zagrebačkog i metropolite Josipa Bozanića od nedjelje 29.11.2009. 80-tak katoličkih obitelji Stupovače i Brinjana pripadaju župi bl. Alojzija Stepinca u Kutinskoj Slatini na području grada Kutine u Sisačko-moslavačkoj županiji (Sisačka biskupija).

 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 Župna crkva sv. Jurja u Kaniškoj Ivi

Lijevo od ceste Garešnica – Međurić, u centru Kaniške Ive nalazi se župni stan i crkva sv. Jurja (slika gore). Zauzetošću župnika Ivana Špoljara (1965.-1977.), prostor oko crkve uređen je u krasan park. Crkva je smještena na povišenom brežuljku, u pravcu istok-zapad, a ne­posredno iza nje nalazi se groblje. To je jednobrodna barokna građevina s polu­kružnim svetištem, površine 7 x 6 m, do kojega je sakristija, površine 4 x 4 m na istoku, i zvonikom s puškarnicama na de­snoj strani, uz zapadno pročelje. Ulaz u crkvu nalazi se na zapadnom i na južnom pročelju. Građevina je u svetištu osvije­tljena jednim okruglim prozorom i jednim većim pravokutnim prozorom s južne strane, dok je crkvena lađa osvijetljena s dva prozora, a pjevalište jednim prozo­rom u sredini. Okrugli prozor u svetištu predstavlja okrunjenu Isusovu glavu, a rad je Marinkovića iz Zagreba. Ostali su prozori uređeni 1958. godine po nacrtu V. Pavlinića, a prikazuju euharistijske simbole. Na zapadnom pročelju u ni­šama, nalaze se plastike sv. Katarine de­sno, i sv. Barbare lijevo. Desno od nove sakristije nalazi se nova dvorana za vje­ronauk, površine 12 x 5 m.

Crkva je temeljito obnovljena. Pod je po­pločan keramičkim pločicama, a na lije­vom zidu svetišta nalazi se spomen-ploča kao sjećanje na posvetu crkve koju je obavio pomoćni zagrebački biskup msgr. Franjo Kuharić, 29. rujna 1968. godine. Na ploči piše: Crkva sv. Jurja građena je od 1745. do 1829. velikom požrtvovnošću vjernika, napose iz Kaniške Ive i Vukovja. 1966-1968. godine obnovljena i dograđene prostorije za katehizaciju. Crkvu sv. Jurja i Srca Marijina 29. rujna 1968. posvetio Franjo Kuharić, biskup zagrebački. Ovdje je Gospodin da pomogne tvoje uspinjanje.

Crkveno svetište je uzdignuto i niže od same lađe koju od svetišta dijeli trijumfalni luk (si. br. 85/2). Lađa ima površinu 14 x 9 m, a iznad zapadnoga ulaza nalazi se pjevalište, površine 3 x 9 m, ispod kojega se nalazi jednako veliko predvorje crkve.

Crkveni inventar je novijega datuma, osim slika sv. Jurja i sv. Valentina koje je signirao A. Kraus 1864. godine.

U svetištu se nalazi novi mramorni oltar prema puku, ambon i svetohranište, a uz istočni zid postolje za retabl staroga oltara sv. Jurja koji je izradio 1942. godine Ivan Robnik. Oltar je bez umjetničke vrijednosti, a ima plastiku sv. Jurja u sredini, te plastike sv. Fabijana i Sebastijana sa strane. Tu su još i dvije plastike anđela.

Lijevo, na zidu trijumfalnoga luka nalazi se slika sv. Florijana, desno sv. Valentina. Izrađene su tehnikom ulja na platnu. U crkvenoj lađi lijevo smješten je oltar Majke Božje Škapularske s kamenim postoljem i drvenim retablom. U sredini je reljef Majke Božje Škapularske. Oltar je izradio 1938. godine Ivan Robnik iz Zagreba.

Na zidu pjevališta nalaze se slike križnoga puta. U predvorju crkve pod pjevalištem, nalazi se spilja Gospe Lurdske. U crkvi se nalazi još i slika sv. Antuna, ulje na platnu, nabavljena 1965. godine iz Ljubljane te kipovi Srca Isusova i Marijina iz 1912. godine. Na pjevalištu crkve nalaze se mehaničke orgulje graditelja A. Simenca, a datiraju oko 1860. godine. Imaju pet registara, slabe su kvalitete, popravak se ne isplati. U zvoniku se nalaze dva zvona, veće je teško 342 kg, a manje 79 kg. Od zlatarskih radova treba spomenuti, uz kaleže i ciborije, jednu baroknu pokaznicu i kalež što ga je 1843. godine posvetio kardinal Haulik.

Naselje Kaniška Iva spominje se prvi puta 1710. godine u okviru župe Tomašica.Već 1729. godine u selu je postojala kapelica sv. Jurja. Vizitator Pepelko ističe da je ta drvena kapela s tornjićem iznad krovišta imala jedna ulazna vrata, drveni tabulat i oltar u svetištu. Od ostaloga inventara te se godine spominje samo jedan kalež i nešto misnoga ruha. Iz zapisa vizitatora Jurja Pepelića doznajemo da je oltar bio posvećen sv. Jurju, te da je imao njegovu sliku u sredini, a plastike sv. Grgura i sv. Augustina sa strane. Obnavljanjem župe u Garešnici 1748. godine, ovo je područje s kapelicom sv. Jurja u Kaniškoj Ivi pripalo novoosnovanoj garešničkoj župi. Već 1745. godine počeli su graditi današnju župnu crkvu u Kaniškoj Ivi. Do 1758. godine crkva je bila pod krovom, a od temelja je uz crkvu bio zidan i zvonik, koji je ostao nedovršen. Bogoslužje se još i 1758. godine obavljalo u staroj drvenoj kapelici.Iako je župa pravno osnovana u Kaniškoj Ivi 1789. godine, ona je to stvarno postala tek 1814. godine. Tada crkva sv. Jurja postaje župnom crkvom, a župa Kaniška Iva od tada ima svoje vlastite župnike. Sve do toga vremena, Kaniška je Iva bila pod upravom župe Garešnica. Prvi je župnik bio Ivan Pfeiffersperg, a naslijedio ga je 1820. godine Ljudevit Zahulja. Još u Zahuljino vrijeme 1825. godine, crkva nije bila posve završena, ali je njegovim nastojanjem i dobrotom cara Franje I. i to djelo 1829. privedeno kraju. Te je godine dograđen zvonik, pa je crkva dobila završni oblik. Za župnikovanja Baltazara Nunkovića (1831.-1839.) u zvonik je stavljeno veliko zvono. Godine 1856. crkva i župni stan su nanovo prekriveni drvenim daščicama, a oko crkve je izvedena cinktura uz pomoć vukovjanskoga stotnika Josipa Potočića i posjednika Neuwirtha. Godine 1860. kupljene su orgulje za župnu crkvu. Župnik Kuzma Felebar nabavio je 1864. godine tabernakul i sliku sv. Jurja. Tabernakul je izradio Stampfer iz Zagreba, a sliku Kraus. Već 1865. godine postavljeni su pokrajnji oltari, sv. Valentina na desnoj strani crkve, i sv. Florijana na lijevoj strani crkve. Za slike je 180 forinti poklonio Mihael Podjan iz Maloga Vukovja. Godine 1866. je nabavljen Božji grob, 1880. je crkva okrečena, a 1912. su nabavljeni drveni kipovi Srca Isusova i Marijina. Polovinu svote u tu je svrhu poklonio župljanin Borš. Godine 1938 je doprinosima vjernika nabavljen oltar Majke Božje Skapularske, a 1942. glavni oltar sv. Jurja.

Za župnikovanja Franje Murena (1955.-1959.) uređeno je crkveno krovište, isplaniran je teren ispred crkve do glavne ceste i postavljeni su oslikani prozori i špilja Gospe Lurdske. U tu su svrhu svojim darovima mnogo doprinijeli iseljenici iz Amerike Ivan Rogulja i Jelena Spehar. Godine 1962. okrečena je crkvena fasada, a od 1966. do 1968. unutrašnjost crkve je posve obnovljena. U priremi za posvetu dobila je današnji izgled, a dograđena joj je i vjeronaučna dvorana. Unutrašnjost crkve obnovljena je 1988. godine, a lim na krovu 1989. godine, za djelovanja župnika Josipa Kosa.

Župna crkva sv. Jurja u Kaniškoj Ivi jednobrodna je barokna građevina s polukružnim svetištem na istoku i glavnim pročeljem na zapadu.U liniji rasčlanjenja glavnoga pročelja nalazi se zvonik s puškarnicama. Crkva je sagrađena 1745., a završni je oblik dobila 1829. godine. Posjeduje nešto inventara iz XIX. stoljeća, osobito slike sv. Jurja i sv. Valentina, obje signirane od A. Krausa 1864. godine. Po svojim stilskim oznakama slična je ostalim baroknim crkvama na ovome području, osobito garešničkoj, građenoj u to vrijeme (1752. godine). Radi svoje povijesne i umjetničke vrijednosti, crkva je na popisu spomenika kulture i pod zaštitom je Konzervatorskoga zavoda.

Kako nam je nepoznat graditelj ovoga objekta, treba istaknuti zasluge župnika iz Garešnice koji su se brinuli za gradnju crkve, zatim župnika Zahulje iz Kaniške Ive koji je djelovao u vrijeme kada je crkva 1829. godine dobila svoj završni oblik, i svih župnika u Kaniškoj Ivi koji su se s vjernicima brinuli da nam očuvaju ovaj sakralni spomenik kulture.

Raspela – poklonci – pilovi

U Kaniškoj Ivi nalazi se jedan poklonac kao kapelica, veličine 1 x 1 m i jedno raspelo, podignuto 1898. godine pokraj škole. Po jedno raspelo nalazi se i u selima Mala i Velika Bršljanica.

U Velikoj Bršljanici katolici i evangelici zajednički koriste evangeličku kapelu, obnovljenu troškom katolika 1993. godine.

Župni stan u Kaniškoj Ivi

Na desnoj strani prije crkve, nalazi se župni stan u Kaniškoj Ivi. To je prizemnica s početka prošloga stoljeća, površine 15x 10m. Izgrađen je 1814. godine. Župni stan je pokriven novim drvenim daščicama, sindrom 1856. godine, a 1880. je temeljito obnovljen zadobivši današnji izgled. Župnik Ivan Špoljar lijepo ga je obnovio, a župnik Josip Kos je 1996. godine popravio krovište i uveo trofazni priključak. Župnik Josip Vavrik je 1998 do 2000. godine temeljito obnovio župni stan.

Objekti Pravoslavne crkve

Na području župe Kaniška Iva pravoslavci imaju tri svoje parohijske crkve, u Velikom Vukovju, Stupovači i Velikoj Bršljanici.

Tabela župnika u Kaniškoj Ivi

Ivan Pfeiffersperg 1814-1820, Ljudevit Zahulja do 1831., Baltazar Nunković do 1839., Franjo Katušić do 1840., Mato Žugec do 1847., Bernard Mračić do 1855., Đuro Mikić do 1862., Kuzma Felebar do 1867., Rok Vučevac do 1876., Dragutin Tabaković do 1888., Janko pl. Babešić do 1907., Zdravko pl. Gonan do 1918., Ivan Vlainić do 1918., Ivan Gluhak do 1919., Slavoljub Pasarićek do 1929., dr. Ivan Balian do 1936., Josip Đurić do 1943., otišao u Staro Petrovo Selo., Rudolf Vančić do 1945., Stjepan Kulušić do 1955., Franjo Muren do 1959., Ivan Vargović do 1965., Ivan Špoljar o 1977., Josip Antonac do 1983., Josip Kos do 1998., Josip Vavrik do 2002., Stjepan Bogdan do 2011., Kristijan Bogdan do ???

kaniska_iva_crkva_sv_jure_1

   Slika1: Kaniška Iva, župna crkva sv. Jurja izvana, barok, XVIII. st., pogled na glavno pročelje i zvonik s puškarnicama i prozorima. Desno od zvonika dograđena je 1968. vjeronaučna dvorana i oko crkve je uređen park s asfaltnim stazama.

kaniska_iva_crkva_sv_jure_2

Slika2: Kaniška Iva,  župna crkva sv. Jurja iznutra polovicom 20.stoljeća.